Starter Kit

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*

(နေရာပေါ်တွင်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်)


Wifi Router၉၀ ရက် အတွက် ၁၁၅,၀၀၀ ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

*ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တွင် SIM Activation Tax ၂၀,၀၀၀ ကျပ်ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

Renewal Plan

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*

(နေရာပေါ်တွင်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်)၉၀ ရက် အတွက် ၉၉,၀၀၀ ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)သက်တမ်းတိုးမည်

ထပ်တိုးဒေတာအစီအစဉ်

10GB

၆,၅၀၀ ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*
၀ယ်မည်

25GB

၁၀,၀၀၀ ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*
၀ယ်မည်

50GB

၁၉,၀၀၀ ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*
၀ယ်မည်

အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခွန် ၁၅%ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Power20

Up to 20Mbps

30 Days 90 Days 180 Days

Subscription Fees
(Inclusive of tax)

41,000

117,000

219,000

Installation Charges

Free

Free

Free

ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည် ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည် ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

Power40

Up to 40Mbps

30 Days 90 Days 180 Days

Subscription Fees
(Inclusive of tax)

55,000

126,000

234,000

Installation Charges

Free

Free

Free

ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည် ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည် ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

Power12

Up to 12Mbps

90 Days

Subscription Fees
(Inclusive of tax)

84,000

Installation Charges

Free

ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခွန် ၁၅%ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။